دسته بندی

اقلام موجود در فروشگاه

۴۰۰,۰۰۰ریال۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

اشخاص - محمدعلی شاه قاجار

سلاطین – گرنادین‌های گرنادا ۲۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰ریال

اشخاص - نادر شاه افشار

پادشاهان جهان – لیبریا ۲۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰ریال
۱۱۰,۰۰۰ریال۵۰۰,۰۰۰ریال
۷۰,۰۰۰ریال۲۵۰,۰۰۰ریال
۷۰,۰۰۰ریال۲۵۰,۰۰۰ریال
۱۰۰,۰۰۰ریال۴۵۰,۰۰۰ریال
۷۰,۰۰۰ریال۲۵۰,۰۰۰ریال
۱۲۰,۰۰۰ریال۴۵۰,۰۰۰ریال

اشخاص - ابوریحان بیرونی

هزاره ابوریحان بیرونی – ترکیه ۱۹۷۳

۱۲۰,۰۰۰ریال۴۵۰,۰۰۰ریال
۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
۱۸۰,۰۰۰ریال۷۰۰,۰۰۰ریال

اشخاص - خواجه عبدالله انصاری

خواجه عبدالله انصاری – تاجیکستان ۲۰۱۰

۱۲۰,۰۰۰ریال۴۵۰,۰۰۰ریال
حراج!
۱,۰۰۰,۰۰۰ریال ۹۰۰,۰۰۰ریال

حیوانات - گربه پرشین

گربه‌ها – گویان ۱۹۹۵

۳۵۰,۰۰۰ریال

حیوانات - گربه پرشین

گربه‌ها – گویان ۱۹۹۲

۳۵۰,۰۰۰ریال

حیوانات - گربه پرشین

گربه‌ها – گویان ۱۹۹۶

۳۵۰,۰۰۰ریال
۱۰۰,۰۰۰ریال۶۰۰,۰۰۰ریال

حیوانات - شیر ایرانی

شیرهای ایرانی – هند ۱۹۹۹

۶۰۰,۰۰۰ریال
۱۱۰,۰۰۰ریال۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
۱۲۰,۰۰۰ریال۴۶۰,۰۰۰ریال
۱۰۰,۰۰۰ریال۳۸۰,۰۰۰ریال
۵۰,۰۰۰ریال۲۰۰,۰۰۰ریال
۴۰۰,۰۰۰ریال۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

مشترک - گفتگوی تمدن‌ها

سال گفتگوی تمدن‌ها – مولداوی ۲۰۰۱

۱۷۰,۰۰۰ریال۱,۱۰۰,۰۰۰ریال

مشترک - گفتگوی تمدن‌ها

سال گفتگوی تمدن‌ها – مکزیک ۲۰۰۱

۲۰۰,۰۰۰ریال۶۲۰,۰۰۰ریال
۸۰,۰۰۰ریال۳۰۰,۰۰۰ریال
۷۵۰,۰۰۰ریال۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
۱۲۰,۰۰۰ریال۴۵۰,۰۰۰ریال
۱۵۰,۰۰۰ریال۶۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰,۰۰۰ریال۵۵۰,۰۰۰ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
۲۰۰,۰۰۰ریال۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

اشخاص - حافظ شیرازی

حافظ – شوروی ۱۹۷۱

۷۰,۰۰۰ریال۲۸۰,۰۰۰ریال
۱۳۰,۰۰۰ریال۵۲۰,۰۰۰ریال
۱۸۰,۰۰۰ریال۶۵۰,۰۰۰ریال
۲۰۰,۰۰۰ریال
۹۰,۰۰۰ریال۳۵۰,۰۰۰ریال

اشخاص - مخدوم‌قلی فراغی

مخدوم‌قلی فراغی – شوروی ۱۹۸۳

۶۰,۰۰۰ریال۲۴۰,۰۰۰ریال

اشخاص - خوارزمی

خوارزمی – شوروی ۱۹۸۳

۶۰,۰۰۰ریال۲۵۰,۰۰۰ریال

اشخاص - ابوریحان بیرونی

ابوریحان بیرونی – شوروی ۱۹۷۳

۷۰,۰۰۰ریال۲۸۰,۰۰۰ریال

اشخاص - عمادالدین نسیمی

عمادالدین نسیمی – شوروی ۱۹۷۳

۶۰,۰۰۰ریال۲۵۰,۰۰۰ریال

اشخاص - نظامی گنجوی

نظامی گنجوی – شوروی ۱۹۸۱

۷۰,۰۰۰ریال۲۷۰,۰۰۰ریال
۱۷۰,۰۰۰ریال۷۰۰,۰۰۰ریال
۲۷۰,۰۰۰ریال۹۵۰,۰۰۰ریال

اشخاص - ابن سینا

ابن سینا – شوروی ۱۹۸۰

۴۰,۰۰۰ریال۱۶۰,۰۰۰ریال

اشخاص - فارابی

فارابی – شوروی ۱۹۷۵

۴۰,۰۰۰ریال۱۶۰,۰۰۰ریال
۱۲۰,۰۰۰ریال۴۵۰,۰۰۰ریال
۳۸۰,۰۰۰ریال
۳۰,۰۰۰ریال۱۷۰,۰۰۰ریال