۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران [سونیرشیت] – منامه ۱۹۷۲

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، حاشیه تمبر نقره ای – شماره راهنما BHM197201S

نیاز به راهنمایی دارید؟