۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران – رومانی ۱۹۷۱

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله – شماره راهنما RO197101

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله
۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران – رومانی ۱۹۷۱