۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران – منامه ۱۹۷۲

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، حاشیه تمبر نقره ای – شماره راهنما BHM197201

نیاز به راهنمایی دارید؟