۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران [بدون دندانه] – منامه ۱۹۷۲

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، حاشیه تمبر نقره ای – شماره راهنما BHM197201I

نیاز به راهنمایی دارید؟