۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران – عجمان ۱۹۷۱

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله – شماره راهنما AEA197102