۲۵۰۰مین سال پادشاهی ایران [بدون دندانه] – فجیره ۱۹۷۲

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله – شماره راهنما AEF197201I

نیاز به راهنمایی دارید؟