یخچال‌های طبیعی – تاجیکستان 2009

قله های اسماعیل سامانی و ابن سینا – شماره راهنما TJ200901

نیاز به راهنمایی دارید؟