یادبود صلیب سرخ – شیلی 1969

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما CL196901

نیاز به راهنمایی دارید؟