یادبود زادروزها – آذربایجان ۱۹۹۸

استاد شهریار – شماره راهنما AZ199801