گیاهان و حیوانات – نامیبیا ۱۹۹۷

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما NA199701

نیاز به راهنمایی دارید؟