گیاهان دارویی – سومالی ۱۹۹۷

در برخی منابع به ابن سینا نسبت داده شده – شماره راهنما SO199701

گیاهان دارویی – سومالی ۱۹۹۷