گیاهان – آذربایجان ۲۰۱۷

درخت انجیلی یا دمیرآغاجی با نام علمی Parrotia persica – شماره راهنما AZ201702

نیاز به راهنمایی دارید؟