گنجینه الماس – شوروی ۱۹۷۱

الماس شاه، کاغذ این سری به صورت Chalked Surface همراه با پوشش لاکی می باشد – شماره راهنما SU197101

گنجینه الماس – شوروی ۱۹۷۱
نیاز به راهنمایی دارید؟