گربه‌ها – کنگو ۱۹۹۹

گربه ایرانی Persian Cat – شماره راهنما CG199901