کنفرانس وزرای فرهنگ – سوریه ۱۹۸۷

ابوریحان بیرونی – شماره راهنما SY198701