کنفرانس تهران – شوروی ۱۹۴۳

کنفرانس تهران – شماره راهنما SU194301