کریسمس – آلمان 1972

داستان مُغان، کاغذ fluorescent – شماره راهنما DE197201