چِنگ هه – ماداگاسکار ۱۹۹۷

چنگ هه با نام اصلی حاجی محمود شمس – شماره راهنما MG199701