استقلال – ترکنستان ۱۹۹۶

اکبر هاشمی رفسنجانی – شماره راهنما TM199601