پنجاهمین سال صلیب سرخ – ولتای علیا ۱۹۶۹

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما HV196901

پنجاهمین سال صلیب سرخ – ولتای علیا ۱۹۶۹