پنجاهمین سال صلیب سرخ [بدون دندانه] – غنا ۱۹۷۰

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما GH197001I

نیاز به راهنمایی دارید؟