پنجاهمین سال صلیب سرخ – افغانستان 1969

تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما AF196901

نیاز به راهنمایی دارید؟