پنجاهمین سال صلیب سرخ – اسپانیا ۱۹۶۹

تصویر نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما ES196901

صلیب سرخ
پنجاهمین سال صلیب سرخ – اسپانیا ۱۹۶۹
نیاز به راهنمایی دارید؟