پنجاهمین سال صلیب سرخ – آلمان شرقی ۱۹۶۹

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما DDR196901

نیاز به راهنمایی دارید؟