پل خداآفرین – آذربایجان ۲۰۰۷

پل خداآفرین – شماره راهنما AZ200701