پستانداران – افغانستان ۱۹۷۴

غزال ایرانی با نام علمی Gazella subgutturosa – شماره راهنما AF197401