پرندگان – آذربایجان ۲۰۱۳

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما AZ201301

نیاز به راهنمایی دارید؟