هفته دانش – سوریه ۱۹۷۳

ابوریحان بیرونی – شماره راهنما SY197301