گل‌ها نمایشگاه بین‌المللی باغبانی ارفورت – آلمان شرقی ۱۹۶۶

۱۰۰,۰۰۰ریال

سری تمبر چهار قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ آلمان شرقی با تصویر گل نگون‌سار با شماره کاتالوگ DDR196601

صاف
گل‌ها نمایشگاه بین‌المللی باغبانی ارفورت – آلمان شرقی ۱۹۶۶