گل‌ها نمایشگاه بین‌المللی باغبانی ارفورت – آلمان شرقی ۱۹۶۶

نگون‌سار ایرانی، پنجه مریم، بخور مریم یا سیکلامن پرسیکوم با نام علمی Cyclamen Persicum – شماره راهنما DDR196601

گل‌ها نمایشگاه بین‌المللی باغبانی ارفورت – آلمان شرقی ۱۹۶۶
نیاز به راهنمایی دارید؟