نقاشی‌های ایرانی [بدون دندانه] – جمهوری عربی یمن ۱۹۷۱

نقاشی‌های ایرانی – شماره راهنما YEA197101I

هنر ایرانی
نقاشی‌های ایرانی [بدون دندانه] – جمهوری عربی یمن ۱۹۷۱