مینیاتورهای ایرانی – یافع العلیا ۱۹۶۷

مینیاتورهای ایران – شماره راهنما YEY196701