زادروز میرزا فتحعلی آخوندزاده – شوروی ۱۹۶۲

میرزا فتحعلی آخوندزاده – شماره راهنما SU196201

زادروز میرزا فتحعلی آخوندزاده – شوروی ۱۹۶۲