میراث جهانی – موزامبیک ۲۰۱۰

تخت جمشید – شماره راهنما MZ201002

میراث جهانی
میراث جهانی – موزامبیک ۲۰۱۰