معبدهای آسیا – ویتنام ۱۹۹۷

پرسپولیس – شماره راهنما VN199701