مریخ‌نورد کنجکاوی – موزامبیک ۲۰۱۲

بابک فردوسی – شماره راهنما MZ201201