مدرسه پارسی‌زبان‌ها کراچی – پاکستان ۲۰۰۹

دبیرستان پارسی زبان‌ها در کراچی – شماره راهنما PK200902