لباس‌های نظامی [بدون دندانه] – عجمان ۱۹۷۲

لباس نظامی سرباز هخامنشی – شماره راهنما AEA197201U