لباس‌های نظامی – عجمان ۱۹۷۲

سرباز هخامنشی، سبز رنگ – شماره راهنما AEA197203

نیاز به راهنمایی دارید؟