لباس‌های نظامی – عجمان ۱۹۷۲

سرباز هخامنشی، زرد رنگ – شماره راهنما AEA197202

نیاز به راهنمایی دارید؟