قرن بیستم – گرنادا ۱۹۹۹

حکم امام خمینی (ره) مبنی بر ارتداد سلمان رشدی – شماره راهنما GD199901

نیاز به راهنمایی دارید؟