فلاسفه – مصر ۱۹۷۵

ابوریحان بیرونی و فارابی – شماره راهنما EG197501