فجایع نفتی – سائوتومه و پرنسیپ ۲۰۱۰

فاجعه میدان نفتی نوروز – شماره راهنما ST201001