زادروز عمادالدین نسیمی – شوروی ۱۹۷۳

عمادالدین نسیمی – شماره راهنما SU197302

نظامی گنجوی
زادروز عمادالدین نسیمی – شوروی ۱۹۷۳