زادروز علی‌شیر نوایی – شوروی ۱۹۴۲

علی‌شیر نوایی، بر روی تمبر سال 1941 درج شده است – شماره راهنما SU194201

نیاز به راهنمایی دارید؟