صلیب سرخ – ولتای علیا 1972

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما HV197201