صلیب سرخ – آلمان شرقی 1966

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، واترمارک DDR and Cross blossoms – شماره راهنما DDR196602

نیاز به راهنمایی دارید؟