شطرنج – گینه ۲۰۱۲

ذکر کلمه Perse و تصویر شطرنج نیشابوری – شماره راهنما GN201201

شطرنج – گینه ۲۰۱۲
نیاز به راهنمایی دارید؟