شاه اسماعیل سامانی – تاجیکستان 2003

مجسمه شاه اسماعیل سامانی – شماره راهنما TJ200301